HOẠT ĐỘNG CHỦ CHỦ LỰC

1. PHÂN PHỐI GIÀN PHƠI THÔNG MINH

2. LẮP ĐẶT GIÀN PHƠI THÔNG MINH

3. SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG GIÀN PHƠI THÔNG MINH

4. LẮP ĐẶT LƯỚI AN TOÀN BAN CÔNG

5. LẮP ĐẶT BẠT CHE NẮNG MƯA